f o t o g r a f i e                  stefan huttel

 

 

NY

 

 

 

NY

 

 

 

t u r i n  2 0 1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"wo schatten ist, ist auch licht"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S ü d d e u t s c h e s    W e t t e r    2 0 1 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f r a n k f u r t   m u s e u m s u f e r f e s t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s t o l z  -  h e i n z  h u t t e l  m i t   f i a t   5 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 t o n i a   -   l i l l y   -  j u s t u s

stefan huttel